O klastru

Zapsaný spolek Jihomoravský stavební klastr (JmSK) bylo založeno v roce 2012 jako volné seskupení subjektů podnikajících ve stavitelství. Je neziskovou organizací, ustavenou za účelem popularizace zásad udržitelné výstavby, posílení spolupráce mezi členy klastru, zajištění trvalého přísunu informací o novinkách, technologiích, legislativě, ekonomických a sociálních souvislostech procesu udržitelné výstavby.

Klastr je otevřeným spolkem, připraveným na přijímání nových členů bez omezení a diskriminace. Klastr sdružuje členy na základě společného zájmu a cílů.

Klastr postupně rozvíjí své činnosti v oblasti vzdělávání, podpory odborného školství (zejména učňovského a středního) a v oblasti vývoje pokrokových stavebních technologií a postupů. Klastr si klade za cíl přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí ve stavitelství a souvisejících oborech v jihomoravském kraji, spoluvytvářet pozitivní obraz oboruu veřejnosti a podporovat principy udržitelné výstavby ve všech souvislostech.

Svým členům chce klastr poskytovat svým členům poradenský a vzdělávací servis, vytvářet příležitosti pro zapojení absolventů středních a vysokých škol do praxe, napomáhat vyhledávání nových obchodních příležitostí a zvýšení kvality procesu výstavby. Klastr se hodlá zaměřit na využívání možností čerpání evropských dotací ve prospěch činnosti své i jeho jednotlivých členů. Součástí činnosti mají být i aktivity společenské.

Orgány klastru jsou: valná hromada, výkonná rada, dozorčí rada. Výkonná rada jmenuje manažera klastru.

Ustavení klastru nalezlo podporu u Jihomoravského kraje – zejména u Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje. Partnerem klastru se stala Krajská hospodářská komora jižní Moravy.

Jihomoravský stavební klastr zve do svých řad odborné firmy, projekční a architektonické ateliery, výrobce i prodejce stavebních výrobků a materiálůi jednotlivé projektanty či řemeslníky, kteří vnímají absenci silného profesního sdružení v jihomoravském kraji a chtějí aktivně podpořit myšlenky a cíle, s nimiž klastr rozvíjí svoji činnost.

Těšíme se na spolupráci

Ing. Rudolf Böhm
Předseda zapsaného spolku
jménem výkonné rady klastru

Důležité materiály ke stažení: